آسمان موکریان مهاباد

شرکت صنایع فناوری هوایی آسمان موکریان مهاباد

  • ساخت هلی کوپترهای بدون سرنشین UAV (طبق سفارش)
  • ساخت قطعات هلی کوپترهای بدون سرنشین(طبق سفارش)
  • ساخت انواع بلید با الیاف کربن(طبق سفارش)
  • همکاری با دانشگاه ها جهت ارائه مشاوره در زمینه ساخت هلی کوپتر های بدون سرنشین
  • همکاری با شرکت ها جهت ارائه مشاوره در زمینه ساخت هلی کوپتر های بدون سرنشین و انتقال تکنولوژی ساخت

مدیرعامل ابوبکرچالوک